Ons Privacybeleid

Doelen gegevensverwerking • Beveiliging • Vragen & verzoek tot inzage

DataIM houdt zich strikt aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is de Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties standaardiseert. De AVG is opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit en het zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens. Ook werken we volgens verschillende (internationale) codes. Hieronder een overzicht:

  • De internationale code voor marktonderzoek (ICC/ESOMAR International Code). Deze code is opgesteld door de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (ESOMAR), in samenwerking met de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). De code focust zich op de ethische en zakelijke basisprincipes van de uitvoering van markt- en opinieonderzoek. Denk hierbij aan respondentenrechten en de beroepsmatige verantwoordelijkheid van de onderzoeker. De ICC/ESOMAR-code verbiedt elke vorm van verkoop. Marktonderzoek verzamelt opinies, de gegevensverwerking gebeurt anoniem. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om de resultaten te herleiden naar personen.

  • De Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek. Deze code is opgesteld door alle direct betrokken organisaties: het Data & Insights Network, de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Met deze code nemen deze drie organisaties zich voor om verantwoord om te gaan met persoonsgegevens, altijd volgens de richtlijnen van de AVG. DataIM is lid van het Data & Insights Network: een Nederlandse vereniging die de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van markt- en beleidsonderzoek behartigt. Als lid houden we ons aan alle (internationale) gedragscodes op het gebied van privacy, waaronder dus ook alle codes in deze privacystatement vallen.

 

Doelen van de gegevensverwerking

Hoe komen wij aan jouw gegevens?

Je deelt bepaalde persoonsgegevens met DataIM omdat je bij ons solliciteert, een bericht achterlaat via de website, een vragenlijst invult, bij ons werkt of omdat je een klant of partner bent van DataIM.

Wij voeren online onderzoek uit voor diverse opdrachtgevers. Ten behoeve van het uitvoeren dit onderzoek worden in sommige gevallen jouw persoonsgegevens met ons gedeeld. Hierbij is het uitgangspunt dat er alleen data wordt gedeeld die daadwerkelijk nodig is voor het uitvoeren van het onderzoek en dat de gegevens altijd met jouw toestemming met ons gedeeld mogen worden ten behoeve van onderzoek. In het geval dat er data wordt gedeeld met DataIM zal er altijd een verwerkersovereenkomst aanwezig zijn tussen de opdrachtgever en DataIM.

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is, bijvoorbeeld voor de volledige afhandeling van de dienst of duur van het onderzoek.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we

Persoonsgegevens van opdrachtgevers / website

  • Op onze website kun je een contactformulier invullen, waardoor wij contact met jou kunnen opnemen. Via het contactformulier deel je je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

  • DataIM neemt contact op (per mail en telefonisch) tijdens het uitvoeren van projecten. Dit contact wordt gebruikt om te kunnen overleggen en statusupdates te kunnen sturen over het project.

  • DataIM neemt contact op (per mail en telefonisch) om een relatie met haar opdrachtgevers te onderhouden.

  • DataIM verstuurt nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling.

  • DataIM gebruikt de financiële gegevens van het bedrijf waar de contactpersoon voor werkt om facturatie mogelijk te maken aan het eind van een project.


Persoonsgegevens van sollicitanten/medewerkers

We verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens van sollicitanten: roepnaam, voorletters, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, foto, motivatiebrief en cv.

Ga je uiteindelijk voor ons werken? Dan voegen we hier de volgende gegevens aan toe: nationaliteit, burgerlijke staat, burgerservicenummer (BSN), kopie identificatiebewijs en bankrekeningnummer.

Vragenlijsten

Wij voeren online marktonderzoek uit dit betekent dat we regelmatig onderzoek doen voor onze opdrachtgevers. Dit onderzoek voeren we uit onder een bepaalde doelgroep. Om tot relevante inzichten te komen voor onze klanten, hebben we bepaalde gegevens nodig om deze doelgroep te bereiken en als aanvulling op de onderzoeksdata. Welke gegevens dit zijn verschilt per onderzoek. Persoonsgegevens worden 12 maanden na het sluiten van het onderzoek geanonimiseerd.

 

Hoe verzamelen we online persoonsgegevens?

Cookies

We gebruiken cookies bij het aanbieden van onze elektronische diensten. Een cookie is een klein bestandje dat zich op websites bevindt. Een cookie wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer of laptop. Wij gebruiken deze cookies om jouw voorkeuren en instellingen te onthouden. Je kunt deze cookies eenvoudig weer uitschakelen via je browser.

 

Beveiliging

DataIM neemt alle technische en organisatorische maatregelen die van haar verwacht mogen worden om persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de AVG. Bij indiensttreding worden nieuwe medewerkers gewezen op de regels en procedures binnen de organisatie, in het bijzonder de beveiligingsregels en procedures. Er wordt regelmatig aandacht besteed aan het vergroten van het beveiligings- en privacybewustzijn onder onze medewerkers. Daarnaast is DataIM ISO 27001-gecertificeerd, waarmee we voldoen aan de internationale norm voor informatiebeveiliging.

 

Delen van gegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met andere partijen, tenzij hier een wettelijke grondslag voor is. Een rechter kan ons bijvoorbeeld verplichten om gegevens te verstrekken of in te laten zien. DataIM slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de EU. Mochten – in het kader van de dienstverlening – gegevens worden gedeeld buiten deze grenzen, dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.

 

Partners

We werken samen met verschillende partners, zodat we onze dienstverlening (beter) kunnen uitvoeren. Waaronder HENZ ICT en Skwadraat.

Het is mogelijk dat persoonsgegevens met jouw toestemming door één van onze partners zijn opgeslagen. Uiteraard heeft DataIM met al haar partners duidelijke afspraken gemaakt over de omgang met deze persoonsgegevens. Deze afspraken zijn in verwerkersovereenkomsten vastgelegd.

 

Klachten en toezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of wij de AVG volledig naleven. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit wanneer je denkt dat jouw rechten door ons zijn geschonden. De toezichthouder is in dat geval de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Mocht je informatie willen over de persoonsgegevens die DataIM van jou verwerkt, dan kunnen we deze informatie pas verstrekken als voldoende duidelijk is wie je bent (identificeren) en als bewezen is dat je ook daadwerkelijk de persoon bent die je zegt te zijn (authenticeren).

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je een aantal wettelijk bepaalde rechten

  • Recht op inzage in jouw vastgelegde persoonsgegevens.

  • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens.

  • Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijzen van gebruik van jouw persoonsgegevens.

Een verzoek tot inzage, verwijdering of correctie kan per mail worden gestuurd naar info@dataim.nl ter attentie van Merel Smit. Je krijgt binnen één week na ontvangst van je verzoek een reactie.

 

Aanpassingen privacystatement

DataIM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacystatement. Deze versie is van februari 2021.

 

Vragen?

Heb je nog vragen over onze privacystatement? Neem dan contact op met onze functionaris persoonsgegevens (fg@dataim.nl).